De opvangtarieven worden bepaald op basis van het “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreft de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang”. Jaarlijks op 1 september worden de tarieven verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 juni van het vorige kalenderjaar en 1 juni van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens € 0,12 op het minimale basisbedrag voor een hele dag resulteert.

Hieronder volgen onze gehanteerde opvangtarieven vanaf 1 september 2019

 

TYPE OPVANG

TARIEF PER KIND

Voor- en naschools

per begonnen halfuur

€ 1,10

Middagopvang
(Knuffelark en Speelfort)

per begonnen halfuur

€ 1,10

Woensdagnamiddag

per begonnen halfuur

€ 1,10 met een maximum van
€ 7,70

Flexibele ochtendopvang
(6.00 u - 7.00 u)

per begonnen halfuur

€ 1,10

Flexibele avondopvang
(19.00 u – 20.00 u)

per begonnen halfuur

€ 1,10

Schoolvrije dagen en schoolvakanties

Minder dan 3 uren

€ 4,86

Tussen 3 en 6 uren

€ 7,33

Meer dan 6 uur

€ 14,62

Diversen

Vieruurtje kleuters

€ 1,00

Vieruurtje lagere school

€ 1,80

Warme middagmaaltijd

€ 3,00

Drankje

€ 0,35

Broodmaaltijd

€ 1,30

Uitstap

Tarief bepaald per activiteit – zie vakantietoppers

Luiers

€ 0,50/luier

Heen- en weerschriftje
(Knuffelark en Speelfort)

€ 7,50

Annulatiekosten= laattijdige annulatie

Voor- en naschools

€ 2,00

Middagopvang
(Knuffelark en Speelfort)

€ 3,00

Woensdagnamiddag

€ 3,00

Schoolvrije dagen en schoolvakanties

zie huishoudelijk reglement

Warme middagmaaltijd

€ 3,00

Uitstap

Kostprijs van de uitstap

Flexibele ochtend- en avondopvang

€ 5,00 

Boete (afhalen na openingstijden)

€ 5,00

Er wordt gefactureerd vanaf het ogenblik dat de kinderen aan onze begeleiding zijn toevertrouwd.
Naschools betekent dit voor alle locaties vanaf 15.30 u, uitgezonderd voor de kinderen van de Sint-Lodewijkschool en Don Boscoschool vanaf 15.45 u.
Woensdagnamiddag is dit afhankelijk van de locatie en is gelinkt aan het einduur van de school. Het startuur wordt vermeld op het detail van uw factuur.

Dieetvoeding is niet inbegrepen in de tarieven voor het vieruurtje of middagmaal.

Kortingen

Bij gelijktijdige aanwezigheid in de buitenschoolse opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25 % korting per kind verleend op de ouderbijdrage, behalve voor ochtend- en avondopvang (= flexibele opvang).

Fiscaal attest

Opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
In het voorjaar volgend op het aanslagjaar worden de fiscale attesten uitgereikt van de betaalde opvangkosten, met een maximum van 11,20€/dag.